Zdá sa, ?e sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spolo?nosti Scania.
Slovensko
predajny región
Miesto vyroby

PRIDAJTE SA K NáM

Robte to ?o milujete

VO?Né MIESTA

Prijímanie novych talentov je v spolo?nosti Scania na?ím hlavnym krédom. Od servisnych technikov, systémovych analytikov, po finan?nych a obchodnych profesionálov – v?etci spolupracujeme na rozvoji udr?ate?nych dopravnych rie?ení na celej planéte.

Ochrana a spracovanie osobnych údajov

Súhlas kandidáta pre ú?ely vyberového konania

GDPR

SME NA CELOM SVETE

Scania p?sobí vo viac ako 100 krajinách a m??e vám ponúknu? r?zne mo?nosti vzru?ujúcich medzinárodnych skúseností.

Pozrite si kariéry vo svete

MáTE OTáZKY TYKAJúCE SA PRáCE PRE NáS?

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás. Kontaktujte nás na ?ísle +421 904 708 038 alebo e-mailom na kariera@scania.sk.

汤姆高清影院