You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdo?anas re?ionu

Select production unit visit our global site

pārdo?anas re?ionā
Production units

PIEBIEDROJIETIES MUMS

Dariet to, kas jums patīk

MēS ESAM STARPTAUTISKS UZ?ēMUMS

Uz?ēmums Scania darbojas vairāk nekā 100?valstīs, un mēs varam piedāvāt jums da?ādas iespējas gūt aizraujo?u, starptautisku pieredzi.

Skatīt starptautiskās karjeras iespējas

RADU?IES JAUTāJUMI PAR DARBU MūSU UZ?ēMUMā?

Sazinieties ar mums: LAILA PēRKONE, Personāla da?as vadītāja. Telefons: 67066608, Mob. telefons: 29297203, E-pasts: laila.perkone@scania.lv

汤姆高清影院